- PRAXILAB

Idź do spisu treści

Menu główne:

Spis artykułów:

________________________________________________________________________________________
Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera (F.84.5, wg ICD-10):
 
A. Brak stwierdzonego opóźnienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych:
a) wymawianie pojedynczych słów przed ukończeniem 2. roku życia lub wcześniej, komunikacja przy użyciu zdań przed ukończeniem 3. roku życia lub wcześniej;
b) istnienie umiejętności samoobsługowych, zachowań adaptacyjnych oraz zainteresowania otoczeniem odpowiadające normom rozwojowym w 3 pierwszych latach życia;
c)równocześnie mogą wystąpić zaburzenia motoryki (kryterium niekonieczne do postawienia diagnozy);
d) szczególne umiejętności – przeważnie związane z nadmiernym zafascynowaniem jakimś tematem (kryterium niekonieczne do postawienia diagnozy).
  
B. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych manifestujące się w co najmniej 2 z następujących obszarów:
a) niedostateczne nawiązywanie i podtrzymanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych;
b) niedostateczny (adekwatnie do wieku umysłowego i pomimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych, obejmujących współdzielenie zainteresowań, aktywności i emocji;
c) brak wzajemności społeczno-emocjonalnej, przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób; 
lub brak modulowania zachowania odpowiednio do społecznego kontekstu;
lub słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych;
d) brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami przyjemności, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub wskazywania innym ludziom przedmiotów osobistego zainteresowania).

 
 C. Silne specyficzne zainteresowania oraz ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności przejawiające się w co najmniej 1 z następujących obszarów:
a) pochłonięcie jednym lub wieloma stereotypowymi, ograniczonymi  zainteresowaniami, których treści i zakres odbiega od normy;
lub jednym lub więcej zainteresowaniami, które są nieprawidłowe z powodu swej intensywności i ograniczenia, a nie z powodu treści i zakresu;
b) notoryczne kompulsywne przestrzeganie specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych i rytuałów;
c) stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące  albo stukanie bądź kręcenie palcami albo kompleksowe ruchy całego ciała;
d) koncentracja na częściach składowych obiektów lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (jak np. ich kolor, zapach, odczuwanie powierzchni, powodowanego hałasu lub wibracji).
 
 D. Wykluczenie innych zaburzeń rozwojowych: schizofrenii prostej, zaburzenia schizotypowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, osobowości anankastycznej, reaktywnego utrudnienia nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie.
_______________________________________________________________________________________________________
2. Kompetencja - co to jest?

Kompetencja to pewien „kompleks”, pewna całość obejmująca 3 elementy: wiedzę, umiejętności i postawy.

Te elementy występują łącznie i charakteryzują pewnie zbiór stanów, zachowań, postępowania.
Żaden z 3 elementów (wiedza, umiejętności, postawy) NIE stanowi kompetencji sam w sobie.
Samo nabycie umiejętności, czy sama tylko wiedza nie wystarcza do tego, aby być kompetentnym.

Wiedza:
- to uporządkowana i wzajemnie powiązana struktura informacji
wiedza deklaratywna („wiem, że …”) – znajomość faktów, sytuacji, zdarzeń, itd.
wiedza proceduralna („wiem, jak …”) – znajomość zasad/procedur zdobywania, przekształcania i wykorzystania informacji do realizacji określonych celów

Umiejętności:
- biegłość w czymś
- zdolność do zastosowania wyuczonych sprawności
- realizacja określonych wzorców zachowań, które w sposób płynny i elastyczny pozwalają dążyć do celu
Umiejętności decydują o efektywności realizacji zadania.

Nabywanie umiejętności obejmuje:
1. Postawę „chcę”
2. Wiedzę: „wiem, co zrobić” i „wiem, jak zrobić”
3. Praktykowanie, tzn. ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie, i …. ćwiczenie

Postawy/motywacje:
stosunek człowieka do życia lub do pewnych zjawisk, wyrażający jego poglądy
sposób postępowania lub zachowania wobec określonych zjawisk, zdarzeń lub w stosunku do ludzi
Postawy uruchamiają mechanizmy odpowiedzialne za rozpoczęcie, ukierunkowanie i podtrzymanie działań.

_______________________________________________________________________________________________________
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego